1. Koszulka
  Konrad Pawicki & Band - Zły 237.0019.99
  Koszulka w kolorze czarnym z dwukolorowym nadrukiem. Gramatura 185 g. Poza zadrukiem z przodu koszulka posiada nadruk na rękawku....
 2. Koszulka
  One Love Jamaica (damska)37.00
 3. Koszulka
  Anti Dread - Generacja śmierci (męska)60.00
 4. Koszulka
  Alians - Egzystencjalna Reźnia, cover CD (damska)35.0019.99
  Koszulka w kolorze czarnym z dwukolorowym nadrukiem. Gramatura 185 g. Poza zadrukiem z przodu koszulka posiada nadruk na rękawku....
 5. ADHD SYNDROM
  Nic się nie zmienia (CD + DVD)55.00
  Pochodząca z Podhala grupa ADHD SYNDROM zadebiutowała w roku 2009 albumem "Grzeczna młodzież". Mimo tego, że wspomniany debiut wyszedł spod ręki punkowych nastolatków jego zawartość brzmiała bardzo dojrzale, przekonała fanów, szybko pozwoliła zespołowi...
Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WINYLBOX

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Księcia Bogusława X 15 , 70-441  Szczecin.
NIP: 851-117-28-06
REGON: 812371400

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

   

  II. Postanowienia ogólne

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.winylbox.pl.

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Sklep internetowy, działający pod www.winylbox.pl, prowadzony jest przez Jimmy Jazz Records.

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

  a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych np. korzystanie z przegladarek Internet Exploler, Mozzila Firefox, Opera, Google Chrome itp.

  2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jimmyjazz.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  3.4. Jimmy Jazz Records może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Jimmy Jazz Records za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Jimmy Jazz Records.

  3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Jimmy Jazz Records

  3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, rasizm, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Jimmy Jazz Records,

  e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


  IV. Dane osobowe, przetwarzanie zgodne z polityką RODO  4.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  1. Umożliwienia zakupu towarów które oferuje sklep internetowy. Dane które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia to:


  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.


  2. Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego
  konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;


  3. Obsługi reklamacji na www.jimmyjazz.pl lub www.winylbox.pl w przypadku, gdy złożysztaką reklamację;


  4. Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);


  5. Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

   

  4.2.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Jimmy Jazz Records z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księcia Bogusława X 15.
  Operatorem internetowych sklepów www.jimmyjazz.pl i www.winylbox.pl jest platforma IAI S.A. Z siedzibą w Szczecinie przy Al. Pisatów 30, 71-064 Szczecin.

  Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

  Napisz na adres e-mail : jimmyjazz@poczta.fm lub adres pocztowy: Jimmy Jazz Records, ul. Księcia Bogusława X 15, 70-441 Szczecin.

   

  4.3.Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jimmy Jazz Records, którym jest:
  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
  bezpośredniego własnego towaru i usług sprzedawanych lub produkowanych przez Jimmy
  Jazz Records
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
  marketingowymi dotyczącymi wyłącznie działalności Jimmy Jazz Records.
  • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
  • zapewnienie obsługi systemów płatniczych takich jak: Dotpay, Pay Pal, IAI inne
  • dzialanie związane z naszym programem lojalnościowym, konkursami i specjalnymi
  akcjami promocyjnymi.;
  • prowadzenia statystyk sprzedaży towaru
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
  (wykazania spełnienia przez nas obowiąz ków wynikających z przepisów prawa).

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz go


  4.4 W zakresie przetwarzania danych masz prawo do:

  1.Twoje prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych są dla nas bardzo ważne.

  2.Dlatego gwarantujemy Tobie wszystkie warunki wynikające z rozporządzenia o ochronie danych.
  3.Wszystkie prośby prosimy kierować na adres e-mail: jimmyjazz@poczta.fm
  4. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  • zrealiowaliśmy już Twoje zamówienie i te dane nie będą już niezbędne do celów, dla
  których zostały zebrane przez Jimmy Jazz Records.
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane powinny być usunięte w celu wyw iązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
  prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
  oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane
  są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres
  pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub
  dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
  ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
  podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się
  na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa
  się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   


  VII. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.winylbox.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a.) przedmiotu zamówienia,

  b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c.) wybranej metody płatności,

  d.) wybranego sposobu dostawy,

  e.) czasu dostawy,

   

  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Jimmy Jazz Records Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   

  V. Dostawa

  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie krajów uwzględnionych w panelu administracyjnym sklepu i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą Poczty Polskiej, przesyłką kurierskąfirmy Kurierskiej (DPD) lub Paczka w RUCHu (Ruch S.A.). Towar może zostać równiez odebrany osobiście w siedzibie firmy Jimmy Jazz Records

  5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Jeżeli nastepuja opóźnienia w wysyłce towaru to wyłącznie z powodu tymczasowego braku towar. O ewentulnych opóźnieniach Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem.

  5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [www.winylbox.pl] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

   

  VI. Ceny i metody płatności

  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za towar:

  a.) przelewem na numer konta bankowego 86102047950000990202023190

  b.) płatnością w systemie Dotpay,PayPal orders [at] jimmyjazz.pl

  d.) gotówką wyłącznie przy odbiorze osobistym

   

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres: Jimmy Jazz Records, Ulica Księcia Bogusława X 15, 70-441 Szczecin podany w niniejszym Regulaminie.

  7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

  7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

      nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
      towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

   

  Jimmy Jazz Records
  Księcia Bogusława X 15
  70-441 Szczecin

  7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

   

  VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

  8.1. Jimmy Jazz Records jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [jimmy-jazz[at]wp.pl. Jimmy Jazz Records zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  8.3.  Jimmy Jazz Records  jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

   

  IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  9.1. Jimmy Jazz Records podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Jimmy Jazz Records o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Jimmy Jazz Records, ul. Księcia Bogusława X, 70-441 Szczecin, mailowo pod adres [jimmy-jazz[at]wp.pl] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  9.5. Jimmy Jazz Records zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   

  X. Postanowienia końcowe

  10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Jimmy Jazz Records a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Jimmy Jazz Records a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Jimmy Jazz Records.

  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności (RODO)Informujemy, że firma Jimmy Jazz Records prowadząca sklepy internetowe jimmyjazz.pl i www.winylbox.pl nie przetwarza danych zbieranych automatycznie. Dane które przechowujemy dotyczą wyłącznie realizacji zamówień na towar dostępny w sklepach internetowych www.jimmyjazz.pl i www.winylbox.pl
Zgody na przetwarzanie danych dostępne są  w czasie składania zamówienia. Dotyczą zgody na udostępnienie danych w celu realizacji zamówienia i zgody na ewentualne działania marketingowe dotyczące głównie wysyłania newsletterów z reklamą własnych produktów.


Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez firmę Jimmy Jazz Records, prowadzącą sklepy pod adresami internetowymi www.jimmyjazz.pl i www.winylbox.pl z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Księcia Bogusława X 15 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Jimmy Jazz Records dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z ze sklepów i dokonywania zakupów.
Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?


Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepów internetowych Jimmy Jazz Records

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez z witryn sklepów internetowych www.jimmyjazz.pl i/lub www.winylbox.pl. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienia Tobie interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu.Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych www.jimmyjazz.pl i / lub www.winylbox.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku

dokonywania zakupów i procesu rejestracji na sklepie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepach.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Jeżeli nie chcesz korzystać z możliwości podanych powyżej nie musisz podawać żadnych danych. Dane są potrzebne wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Przeglądanie naszych witryn nie wiąże się z rejestracją.

Pamiętaj że przysługuje Tobie prawo dostępu do treści twoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
Dane możesz zmieniać samodzielnie na bazie swojego konta poprzez zalogowanie się. Prośbę o zmianę, usunięcie etc możesz również kierować na adres: jimmyjazz@poczta.fm, numeru telefonu: 695 165 071
.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziłeś na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Jimmy Jazz Records. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji w celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Ciebie dane do następujących podmiotów:

*firmy dostarczającej zamówione produkty (Poczta Polska, Ruch S.A., DPD, GLS),
*dostawcy oprogramowania sklepu internetowego,
*banków i firm pośredniczących w płatnościach internetowych.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres jimmy-jazz@wp.pl.

Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Twoje obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony Twoich danych.
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Ochrona swoich danych jest równiez po Twojej stronie. Zalecamy zachowanie zasad bezpieczeństwa poprzez ochronę swoich loginów i haseł dostępu. Nie udostępnianie ich osobom trzecim, wylogowywanie się po zakończeniu operacji zakupowych.

Sklepy Jimmy Jazz Records nie będą prosić o podanie haseł i loginów poza automatycznymi prośbami podaczas robienia zakupów na sklepach internetowych www.jimmyjazz.pl i/ lub www.winylbox.pl

W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących praw?

W każdej chwili dajemy możliwość do wglądu i edycji Twoich danych w ramach swojego konta po zalogowaniu się na nie.W sytuacji, gdy zapomnisz hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o. kontakt pod adresem: jimmyjazz@poczta.fm

Przysługuje Tobie prawo do żądania informacji o treści danych przechowywanych na Twój temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Twoich danych. Masz również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: jimmyjazz@poczta.fm

Inne Strony internetowe

W ramach stron internetowych www.jimmyjazz.pl i/lub www.winylbox.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane pod adres: jimmy-jazz@wp.pl

 

 

 

pixel